Külastate Philips lightingu veebisaiti. Teie jaoks on saadaval kohalik versioon.
Soovitused

  Kasutustingimused

  Kasutustingimused

   

  Seda veebilehte ("veebileht") pakub teile Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656AE Eindhoven, Holland ("Philips Lighting").

   

  Järgmised kasutustingimused reguleerivad teie ligipääsu ja kasutust sellel veebilehel. Samuti võivad spetsiifilised tingimused rakenduda kindla sisu, andmete, materjalide või teabe kohta sellel veebilehel ("Sisu") ja spetsiifilise sisu, andmete, materjali või teabe kohta, mida üles laadite, esitate ja/või avaldate sellel veebilehel („Kasutajapoolne sisu“) või tehingute kohta, mis on sõlmitud sel veebilehel. Sellised spetsiifilised tingimused võivad lisanduda kasutustingimustele või need võivad asendada need kasutustingimused, kuid siis ainult sõnaselgelt määratletud sisu piires.

  1. Kasutustingimustega nõustumine

   

  Sellele veebilehele sisenedes või seda kasutades nõustute ennast õiguslikult siduma Kasutustingimuste ja kõikide siinsete tingimustega ning kõigi võimalike lisatingimusega antud veebilehel. Kui te EI nõustu kõigi nende tingimustega, EI või te sellele veebilehele siseneda ega seda kasutada.

  2. Kasutustingimuste muutmine

   

  Philips Lighting võib neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Sellised muudetud kasutustingimused jõustuvad alates nende avaldamisest. Pärast sellist avaldamist veebilehele juurde pääsemine või selle kasutamine tähendab nende muutustega nõustumist. Teil on soovitatud kõik rakendatavad kasutustingimused regulaarselt üle vaadata. Teistel Philips Lightingu veebilehtedel võivad olla omad kasutustingimused, mis on kehtivad neil veebilehtedel.

  Philips Lighting jätab endale õiguse veebilehte või selle sisu igal ajal ilma ette hoiatamata muuta, uuendada või kustutada. Philips Lighting jätab endale õiguse igal ajal viivitamatult, ette teatamata ja põhjenduseta omal äranägemisel piirata, keelata või lõpetada mistahes isiku ligipääs veebilehele või selle mistahes osale.

  3. Privaatsuseeskirjad

   

  Selle veebilehe kaudu kogutud või esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult vastavuses Philips Lightingu privaatsuseeskirjadega ja selle kasutustingimused järgivad sellel veebilehel avaldatud eraelu puutumatuse poliitikat.

  4. Lahtiütlused

   

  KOGU TEAVE (KAASA ARVATUD, ILMA PIIRANGUTETA, SISU, TEKST, PILDID, GRAAFIKA, LINGID JA MUU MATERJAL) VEEBILEHEL ON ESITATUD "OLEMASOLEVAL KUJUL" JA "KÄTTESAADAVAL KUJUL". PHILIPS LIGHTING, SELLE ALLÜKSUSED, TÜTARETTEVÕTTED, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD,  JAGAJAD JA TARNIJAD ÜTLEVAD SEADUSLIKULT SÕNASELGELT LAHTI IGASUGUSTEST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST KINNITUSTEST JA TAGATISTEST, KAASA ARVATUD SH TAGATISTEST MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, MISTAHES KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE NING KÄESOLEVA VEEBILEHE TEGEVUSEGA SEOSES KA SISU JA KASUTAJASISU SUHTES. Ei Philips Lighting ega selle allüksused, tütarettevõtted, partnerid, litsentsiandjad, turustajad ja tarnijad ei taga ega kinnita, et i) veebileht vastab teie nõudmistele, ii) veebileht toimib katkestusteta, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta või iii) et veebisaidil saadud tulemused (sealhulgas igasugune sisu, teave ja materjalid) on korrektsed, täielikud, täpsed, usaldusväärsed või teie nõudmistele vastavad.

   

  See on avalik veebileht. Teil ei tohiks olla mingisugust ootust konfidentsiaalsusele mis tahes kasutajapoolsele sisu suhtes, mida veebilehel sisestate. Ärge esitage siin konfidentsiaalset teavet.

   

  Philips Lighting ja selle allüksused, tütarettevõtted, partnerid, litsentsiandjad, turustajad ja tarnijad ei oma mingisugust vastutust katkestuste või väljajätmiste kohta Internetis, võrgustikus või majutusteenustes või igasuguses kolmanda poole teenuses ja ei taga, et veebileht või selle teenused, mis teevad antud veebilehe kättesaadavaks, või Philips Lightingu poolsed elektroonilised suhtlused on viirustest või muudest kahjulikest elementidest vabad.

  Iga allalaaditud või muul viisil selle veebilehe kaudu hangitud materjali eest vastutate teie. Üksnes teie olete vastutav igasuguse kahju või andmekadude eest teie arvutisüsteemis või seadmetes, mis tulenevad sellise materjali allalaadimisest.

  5. Registreerumine

   

  Mõnele veebilehe osale ja funktsioonile ning omadusele ligipääsemine võib nõuda teie registreerimist toetajaks. See registreerumine on tasuta.

  Kui registreerute, tuleb teil valida unikaalne kasutajanimi või "varjunimi" ja parool ning peate esitama unikaalse, kehtiva ja kontrollitava meiliaadressi. Korduvad kasutajanimed ja meiliaadressid ei ole lubatud, seega kui teie sisestatud nimi ja aadress on juba kasutusel, soovitatakse teil valida teine nimi ja/või aadress. Saadame teile kinnituseks meili koos teie registreerumisteabega. Juhul kui sellise teabe esitamine mingil põhjusel ebaõnnestub, siis võidakse sellist registreeringut nõudvatele aladele pääsu või nende kasutamist ja vastavate funktsioonide kasutamist piirata. Teil tuleb uuendada oma registreerumist, et hoida seda täpse ja ajakohasena. Ainult teie olete vastutav oma parooli konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Meil on õigus muuta teie kasutajanime või kustutada teie sisestatud veebilehe sisu või keelduda registreerumisest või see tühistada, kui valite kasutajanime, mis meie arvates on ebasünnis, vääritu, solvav või muul viisil sobimatu. Ainult teie olete vastutav oma arvuti(te)le ligipääsu piiramise eest. Nõustute vastutama kõigi teie konto, kasutajanime ja/või parooliga seotud toimingute eest, mis on seotud teie tegevuse, tegevusetuse või hooletusega. Kui märkate oma konto, kasutajanime ja/või parooliga seotud kahtlast või volitamata tegevust, võtke meiega kohe meili teel ühendust: digital.marketing.support@signify.com. Võime oma äranägemisel keelata igasuguse registreerumise konkreetselt meiliteenuselt või ISP-lt.

  6. Toetaja

  Sisestades veebilehele mistahes kasutajasisu, nõustute, et materjal on kohane, konstruktiivne ja asjakohane ning ei sisalda ebaseaduslikke ega teistmoodi avaldamiseks sobimatuid asju, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, asjad, mis 1) võivad olla laimavad või kahjulikud teise inimese või organisatsiooni suhtes, 2) võivad tekitada kahju isikule või valdusele või on teistmoodi häbistavad või ahistavad isiku või organisatsiooni suhtes, 3) võivad rikkuda mistahes isiku seaduslikke õiguseid (kaasa arvatud õigus privaatsus või õigus avalikustamisele), 4) on pornograafilised, rõvedad, ropud, labased, sobimatud või ähvardavad, 5) on kultuurselt, etniliselt või muul viisil taunitavad või 6) viitavad mistahes ebaseaduslikule tegevusele või õhutavad seda.

   

  Te peate võtma mõistlikke meetmeid, et skannida enne materjali postitamist seda igasuguste viiruste või muude saastavate või hävitavate funktsioonide suhtes ja need eemaldama. Samuti ei tohi te selle veebilehe kaudu edastada ahelkirju, püramiidskeeme, küsitlusi ja ärilisi pakkumisi. Samuti ei tohi te võltsida päiseid või manipuleerida identiteete või muid andmeid selleks, et varjata igasuguse sisu ja/või kasutajapoolse sisu päritolu, mida on saadetud meie veebilehe kaudu, või manipuleerida oma viibimist veebilehel. Te ei tohi häirida või katkestada meie saite, servereid või võrgustikke või teha midagi, mis rakendab põhjendamatut või ebaloomulikult suurt koormust meie infrastruktuurile.

   

  Kinnitate ja tagate, et veebilehele postitatud kasutajapoolne sisu ei riku ühegi isiku või osapoole aõiguseid, näiteks (kuid mitte ainult) autoriõigused, kaubamärk või patent või igasugune konfidentsiaalsuskohustus.

   

  Võtate teadmiseks ja nõustute, et kõiki teie ideid, postitusi või arutelusid või muud veebilehele postitatud kasutajapoolset sisu, mis ei ole intellektuaalomandi õiguste kaitse all, võivad kasutada teised toetajad ilma kompensatsiooni või viitamiseta.

   

  Annate käesolevaga Philips Lightingule, selle allüksustele, tütarettevõtetele ja muudele partneritele üleilmse, tähtajaga 50 aastat alates Kasutajapoolse sisu postitamisest, tagasivõtmatu, kasutustasuta, mitteainuõigusliku, edasi litsentsitava ja üleantava litsentsi teie sisu kasutamiseks, hostimiseks, hoiustamiseks, reprodutseerimiseks, modifitseerimiseks, kopeerimiseks, sellest tuletatud tööde koostamiseks, jaotamiseks, avalikult esitamiseks, avalikult kuvamiseks, edasi andmiseks ja postitamiseks sellel veebilehel või igal muul Philips Lightingu veebilehel või muudel Philips Lightingu turunduse või avalike suhete materjalide juures igal ja kõigis meediakanalites, ainuüksi Philips Lightingu otsusel.

   

  Ainuüksi teie olete vastutav oma kasutajasisu eest ning selle postitamise ja avaldamise tagajärgede eest. Philips Lighting võib enne ja/või pärast kasutajasisu postitamist seda arvustada ja jälgida, kuid ei ole kohustatud seda tegema. Sellegipoolest mõistate ja aktsepteerite, et meil on võimatu jälgida ja läbi vaadata kogu kasutajasisu. Philips Lighting, selle allüksused, tütarettevõtted, partnerid, litsentsiandjad, turustajad ja varustajad ei võta ega saa võtta vastutust kolmandate osapoolte poolt veebilehele postitatud kasutajasisu täpsuse, täielikkuse, kvaliteedi või kehtivuse eest.

   

  Philips Lighting ei toeta kasutajasisu või selles sisalduvaid arvamusi, soovitusi või nõuandeid ja Philips Lighting loobub sõnaselgelt igasugusest vastutusest, mis on seotud kasutajasisuga.

   

  Philips Lighting jätab endale igal ajal ilma ette teatamata või nõusolekuta ainuõiguse muuta ja/või eemaldada sõnumeid või igasugust muud kasutajapoolset sisu, mis on taunitav, ebasobiv või muul viisil neid kasutustingimusi rikkuv. Igal kasutajal, kes usub, et postitatud kasutajapoolne sisu on taunitav või ebasobiv, soovitatakse kohe meili teel ühendust võtta Philips Lightinguga aadressil digital.marketing.support@signify.com Sellise sõnumi saamisel teeme mõistlikke jõupingutusi, et võtta sobivaid meetmeid mõistliku aja jooksul. Kuna tegu on manuaalse protsessiga, teavitame teid, et me ei pruugi olla võimelised kohe kustutama või muutma mõnda kindlat kasutajasisu.

  7. Vastutuse piiramine

   

  PHILIPS LIGHTING VÕI ÜKSKI SELLE ALLÜKSUSTEST, TÜTARETTEVÕTETEST, PARTNERITEST, LITSENTSIANDJATEST, JAGAJATEST VÕI VARUSTAJATEST EI VASTUTA MINGITE KAUDSETE, PÕHJUSLIKE, KARISTUSLIKE, JUHUSLIKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLE VEEBILEHE, SELLE SISU VÕI KASUTAJASISU JUURDEPÄÄSU, KASUTAMISE VÕI SELLE VÕIMATUSEGA, ISEGI KUI PHILIPS LIGHTINGUT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST, VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI SELLISED KAHJUD TULENEVAD PETTUSEST VÕI EKSITAVAST VÄITEST PHILIPS LIGHTINGU POOLT.

   

  SEADUSE JÄRGI MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES ON PHILIPS LIGHTINGU VÕI IGA SELLE ALLÜKSUSE, TÜTARETTEVÕTTE, PARTNERITE, LITSENTSIANDJATE, VARUSTAJATE VÕI TURUSTAJATE VASTUTUS IGA NÕUDE PUHUL, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD SELLE VEEBILEHE, SISU VÕI KASUTAJASISUGA, PIIRATUD SUMMAGA, MILLE MEILE MAKSITE VEEBILEHE KASUTAMISEKS, VÕI SEE ON VIISKÜMMEND (50) EUROT, SÕLTUVALT SELLEST, KUMB ON SUUREM.

   

  KUI ELATE RIIGIS, MIS EI LUBA ÜHTEGI EELMAINITUD VASTUTUSTE VÄLISTUST VÕI PIIRANGUT VÕI ÜHESTKI EESPOOL JAOTISES 4 ESITATUD GARANTIIST LAHTIÜTLEMIST, EI KEHTI SÄÄRASED VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD TEILE, KUID AINULT SELLISEL MÄÄRAL, MIL NEED POLE LUBATAVAD. SEL JUHUL PIIRATAKSE SÄÄRASEID VÄLISTUSI VÕI PIIRANGUID SUURIMA SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAGA.

  8. Kolmanda osapoole sisu/tarkvara

   

  Philips Lighting ei vastuta mingil moel sisu eest mis tahes veebilehel, mis kuulub kolmandale osapoolele ja mis võib olla Philips Lightingu veebilehega seotud hüperlingi kaudu, olenemata sellest, kas sellist hüperlinki pakub veebileht või kolmas osapool vastavalt kasutustingimustele. Igasugune link meie veebilehelt muule lehele ei ole sellise muu veebilehe reklaamimine ning me ei garanteeri, et muul lehel olev sisu, millele meie veebisait viitab, on täpne, ajakohane või sobilik. Samuti ei võta me vastutust eelmainitu eest.

   

  Iga tarkvara, mille saab alla laadida sellelt veebisaidilt või selle kaudu, on litsentseeritud kehtivate litsentsilepingute tingimuste alusel. Välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud kehtivas litsentsilepingus, on tarkvara tehtud kättesaadavaks ainult lõppkasutajate jaoks ning tarkvara edasine kopeerimine, taastootmine või levitamine on selgesõnaliselt keelatud.

   

  SELLE TAKVARAGA SEOTUD VÕIMALIKUD GARANTIID KEHTIVAD AINULT VIISIL, MIS ON SELGESÕNALISELT SÄTESTATUD KEHTIVAS LITSENTSILEPINGUS. PHILIPS LIGHTING VÕI SELLE ALLÜKSUSED, TÜTARETTEVÕTTED, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD, VARUSTAJAD VÕI TURUSTAJAD ÜTLEVAD SEADUSLIKULT SÕNASELGELT LAHTI IGASUGUSTEST KINNITUSTEST JA GARANTIIDEST, OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD KAUBANDUSLIKEST GARANTIIDEST, SOBIVUSEST MISTAHES EESMÄRGIL VÕI MITTERIKKUMISTEST SEOSES TARKVARAGA.

  9. Autoriõigused ja kaubamärgid

   

  Philips Lightingu, selle allüksuste, tütarettevõtete ja/või partnerite pakutava sisu ja veebisaidiga seotud autoriõigus ning kõik muud varalised õigused, veebilehe ülalpidamiseks ja avaldamiseks kasutatav tarkvara, veebilehel kompileeritavad andmed ja veebilehe järjekord ning korraldus kuuluvad ettevõttele Philips Lighting Holding B.V. ja/või selle partneritele või litsentsiandjatele. Kõik sisu ja veebilehega seotud õigused, mida pole siin sõnaselgelt tagatud, on kaitstud.

   

  PHILIPS on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärk. PHILIPS ja kõik muud ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning selle allüksused on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. olulised varad. Nende kaubamärkide õige kasutus on tähtis ning te peate meie ettevõtte toodetele ja teenustele viidates järgida Philipsi juhiseid. Lisateavet leiate aadressil www.ip.philips.com

   

  Nime PHILIPS kasutamine ja registreerimine on eksklusiivselt reserveeritud ettevõttele Koninklijke Philips N.V. Te ei tohi registreerida või kasutada ettevõtte nime, seaduslikku nime, ärinime, domeeninime või muud nime, viidet või kirjeldust, milles on kasutatud nime PHILIPS või sellele sarnast nime või nime, mis koosneb osaliselt nimest PHILIPS. Samuti ei tohi see sisaldada ühtegi muud ettevõttele Koninklijke Philips N.V. kuuluvat registreeritud kaubamärki.

   

  Kõik ettevõtte Philips Lighting Holding B.V. registreeritud kaubamärgid ja selle allüksused Philips Lightingu olulised varad. Nende kaubamärkide õige kasutus on tähtis ning te peate meie ettevõtte toodetele ja teenustele viidates järgida Philips Lightingu juhiseid. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil trademarks.lighting@signify.com .

  10. Omandiõigused veebilehel

   

  See veebileht on oma olemuselt avalik ja igasugune sellel esitatud teave loetakse mittekonfidentsiaalseks. Te kinnitate, et igasugune teie poolt esitatud kasutajasisus sisalduva leiutise esitamine tähendab kehtiva patendiõiguse mõistes selle "avaldamist".

   

  Te kinnitate, et igasugusele veebilehel esitatud ja/või käsitletud kasutajasisule võivad kohalduda Philips Lightingu, tema allüksuste, tütarettevõtete, partnerite või kolmandate osapoolte patendid, autoriõigused, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused. Kui te soovite kasutada sellel veebilehel avaldatud ideid, ettepanekuid, soovitusi, lahendusi või muud kasutajasisu, siis vastutate teie intellektuaalomandi küsimuste eelneva lahendamise eest.

  11. USA autoriõiguste rikkumise nõuded

   

  Kui te teate või kahtlustate, et mistahes materjali sellel veebilehel (sealhulgas foorumis postitatud materjali) on kasutatud või kopeeritud viisil, mis sisaldab autoriõiguste rikkumist, siis palun saatke vastav teave Philips Lightingu allpool näidatud esindajale. Vastavalt seadusele U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3) peab teie teade vastama järgmistele nõuetele.

   

  • Autoriõiguste omaniku või väidetavalt rikutud õiguste ainuomaniku nimel tegutsemise õigusega isiku füüsiline või elektrooniline allkiri.
  • Tuvastada tuleb autoriõigusega kaitstud teos, mille suhtes on õigusi rikutud; juhul kui üks teade katab mitut autoriõigusega kaitstud teost ühel võrgulehel, siis tuleb esitada selliste tööde täielik loend nimetatud lehel.
  • Tuvastada tuleb väidetavalt õigusi rikkuv või rikkumise objektiks olev materjal, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb lõpetada, samuti tuleb esitada piisav teave, mis võimaldab meil materjali asukoha leida.
  • Esitada tuleb piisav teave, mis võimaldab meil teiega ühendust võtta, näiteks aadress, telefoninumber ja võimaluse korral elektronposti aadress, millel teiega on võimalik kontakti saada.
  • Teiepoolne kinnitus, et te olete heauskselt veendunud, et materjali kasutamiseks viisil, mille suhtes kaebus on esitatud, ei ole autoriõiguste omaniku või tema esindaja luba või seaduslikku õigust.
  • Kinnitus, et teates sisalduv teave on õige ning et olete kas autoriõiguste omanik või väidetavalt rikutud õiguste ainuomaniku nimel tegutsemise õigusega isik.

   

  Volitatud esindajaga, kellele tuleb saata autoriõiguste rikkumise teade, saab kontakti järgmiselt:

   

  Posti teel: Philips Lighting B.V
  Legal Services
  High Tech Campus 45
  5656AE Eindhoven
  Holland

   

  Eelnev teave on mõeldud üksnes Philips Lightingu teavitamiseks teie autoriõiguste rikkumisest. Kõik muud päringud, näiteks toodetega seotud küsimused ja taotlused, samuti küsimused seoses sobimatute postituste ja/või sisuga, jäävad sellel aadressil vastamata.

  12. Hüvitamine ja vabastamine

   

  Te nõustute vabastama Philips Lightingu, tema allüksused, tütarettevõtted, partnerid,  turustajaid ja varustajaid ning nende vastavad ametnikud, juhatuse liikmed, töötajad, aktsionärid, juriidilised esindajad, esindajad, õigusjärglased ja volitatud isikud igasugusest vastutusest mistahes kahjude ja kulude eest, (sh mõistlikud õigus- ja kohtukulud), mis tulenevad teie poolt veebilehele tehtud postitustest, sisust või mistahes sõnumite, andmete, materjali või muu kasutajasisu saatmisest veebilehele või käesolevate kasutustingimuste rikkumisest teie poolt. Juhul kui teie poolt postitatud sõnum või muu kasutajasisu põhjustab kaebusi või õigusvaidlusi, on Philips Lightingul õigus avaldada teie isikut ja muid isikuandmeid, mis Philips Lightingul teie kohta on.

   

  Kui teil on vaidlus ühe või mitme kasutajaga, siis vabastate te Philips Lightingu, tema allüksused, tütarettevõtted, partnerid, turustajad ja varustajad ning nende vastavad ametnikud, juhatuse liikmed, töötajad, aktsionärid, juriidilised esindajad, esindajad, õigusjärglased ja volitatud isikud igasugusest vastutusest mistahes nõuete ja kahju (nii tegelike kui kaudsete), nii teadaolevate kui ka tundmatute kahjude eest, mis on seotud selliste vaidlustega.

  13. Lehe sulgemine

   

  Meil on ainuõigus veebilehte või selle osa sulgeda mistahes põhjusel ja igal ajal ilma ette teatamata ja nõusolekut küsimata. Me ei vastuta veebilehele esitatud sisu ja/või kasutajasisu säilitamise ega kustutamise eest.

  14. Philips Lightingu tooted

   

  Veebilehel võib olla viiteid konkreetsetele Philips Lightingu toodetele ja teenustele, mis ei pruugi olla (hetkel) konkreetses riigis kättesaadavad. Sellised viited ei tähenda ega taga, et sellised tooted või teenused mistahes ajal mingis konkreetses riigis kättesaadavaks tehakse. Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku Philips Lightingu esindajaga.

  15. „Safe Harbor“ avaldus vastavalt seadusele Private Securities Litigation Reform Act of 1995

   

  Sellel veebilehel olev teave võib sisaldada teatud tulevikku suunatud väiteid seoses Philips Lightingu finantsseisundi, tegevustulemuste ja äriga, samuti Philips Lightingu teatud plaane ja eesmärke nimetatud küsimustes. Me hoiatame lugejaid, et ükski tulevikku suunatud väide ei ole tagatiseks tulevasele tegevusele või tulemustele ning tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda tulevikku suunatud väidetes sisalduvatest. Näideteks tulevikku suunatud väidetest on väited, mida me esitame oma strateegia, käibe kasvu prognooside, tulevase EBITA ja kulude kokkuhoiu kohta, meie põhitegevuse tulevase arengu, samuti tulevaste ülevõtmistehingute kasumlikkuse ja kapitalipositsiooni kohta. Oma olemuse tõttu kaasneb tulevikku suunatud väidetega risk ja ebakindlus, kuna need on seotud tulevaste sündmuste ja asjaoludega ning on palju tegureid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste ja arengute olulise erinevuse sellistes tulevikku suunatud väidetes väljendatutest või eeldatutest. Muuhulgas mõjutavad tulevikku suunatud väiteid kodumaised ja globaalsed majandus- ja äritingimused, meie strateegia elluviimise edukus, meie suutlikkus tuvastada ja läbi viia edukaid ülevõtmisi ning selliste ülevõetud ettevõtete edukas integreerimine meie ärisse, tarbijate eelistused seoses meie olemasolevate ja uute toodetega, meie suutlikkus arendada ja turustada uusi tooteid, meie suutlikkus oma strateegia eeliseid realiseerida, riiklike ja järelvalveasutuste poliitika ja tegevus, muutused seadusandluses ja konkurentsi mõju – mille seas on rida tegureid, mis on meie kontrolli alt väljas. Selle tõttu võivad meie tegelikud tulemused tulevikus erineda märkimisväärselt meie plaanidest, eesmärkidest ja ootustest, nagu tulevikku suunatud väited neid väljendavad. Täiendavaid riske ja tegureid on kirjeldatud dokumentides, mis on esitatud USA Väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC), nende hulgas meie viimases aastaaruandes vormil 20-F, mis on leitav SEC veebilehel www.sec.gov. Kõik meie poolt või meie nimel tehtud tulevikku suunatud väited kehtivad ainult nende tegemise kuupäeva seisuga. Me ei värskenda tulevikku suunatud väiteid, peegeldamaks mistahes muutusi nendega seotud ootustes või mistahes muutusi sündmustes, tingimustes või asjaoludes, millel sellised väited põhinesid. Lugeja peaks aga tutvuma kõigi täiendustega, mida me oleme teinud või võime teha SEC-le esitatud dokumentides.

  16. Vaidluste lahendamine

   

  Käesolevatele tingimustele kehtivad Hollandi seadused ja neid tingimusi tõlgendatakse vastavalt Hollandi seadustele. Juhul kui nõustute esitama hagi, kaebuse, vaide või nõude, mis tuleneb või on seotud käesolevate kasutustingimustega või selle veebilehe kasutamisega teie poolt, sh sellise, mis on seotud nende kasutustingimuste olemasolu või kehtivusega, üksnes Amsterdami kohtutele Hollandis, siis nõustute alluma Hollandi Amsterdami kohtute mitte-eksklusiivsele kohtualluvusele.

  17. Eraldatavus

   

  Kui nende kasutustingimuste mistahes säte osutub kehtetuks või jõustamatuks, siis asendatakse kehtetu või jõustamatu säte kehtiva, jõustatava sättega, mis vastab võimalikult täpselt algse sätte mõttele ning jõustatakse allesjäänud sätted.

  18. Loobumisest keeldumine

   

  Kui Philips Lighting käesolevate kasutustingimuste mistahes osa täitmist ei nõua, siis ei tähenda see loobumist Philips Lightingu õigustest kasutustingimuste alusel ühegi isiku suhtes minevikus ega tulevikus. Raha laekumist Philips Lightingule ega isiku tuginemist Philips Lightingu tegevustele ei saa käsitleda loobumisena nendest kasutustingimustest. Juriidiliselt kehtib üksnes konkreetne kirjalik loobumine, mis on allkirjastatud Philips Lightingu volitatud esindaja poolt.

  19. Päised

   

  Kasutustingimuste jaotiste päiseid on kasutatud üksnes mugavuse huvides ning need ei kuulu selle teksti juurde ega mõjuta mingil moel kasutustingimuste tähendust ega tõlgendust.

   

  Täname, et liitusite meie veebilehega.

   

  Viimane uuendus Mai 2018